王様万歳

صفحه اصلی     ⚪     آگهی ها     ⚪     مجلات     ⚪     سینمای فارسی     ⚪     عکسها     ⚪     کتابخانه     ⚪     آهنگها     ⚪     درباره جوانان     ⚪     تماس با ما     ⚪     بازگشت

دنیای ورزش

شماره ٢٠١

شنبه ١٢ امرداد ١٣۵٣

قیمت ١۵ ریالفهرست • پروین مرد تکنیک فوتبال ایران شناخته شد
 • کریم آبادی رکورد ١٠٠ متر را هم شکست
 • مظلومی در جام ایران تولدی دوباره داشت
 • شکوه جام ولیعهد در اصفهان
 • نیمی از کشتی گیران آزاد و فرنگی معرفی شدند
 • زینت موید، دختری که برای کسب افتخار آمده است
 • گزارشی از اردوی تدارکاتی بازیهای آسیایی ١٩٧٤ تهران
 • ورزش در شهرستانها
 • تیمور غیاثی روی بام آسیا
 • زهرا حسینی در دو دویست متر بانوان رکورد خود را بهبود بخشید
 • 
  王様万歳