صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما
روی جلد

محیط شناسی با تکیه بر تاریخ ایران

سال سوم دبیرستان

سال تحصیلی ۲۵۳۷ - وزارت آموزش و پرورش

پدید آورندگان: محمدجواد مشکور، اسماعیل دولتشاهی، بهمن کریمی، محمدحسن خلیلی گرگانی، نعمت شوقی حقدوستفهرست


 • گفتار اول: چگونگی تأسیس سلسله صفویه

 • گفتار دوم: نگاهی به تاریخ صفویه

 • گفتار سوم: سیاست مذهبی صفویه

 • گفتار چهارم: همسایگان ایران در دوران صفویه

 • گفتار پنجم: بررسی اوضاع اروپا مقارن تأسیس سلسله صفویه

 • گفتار ششم: نظام کشوری و لشکری

 • گفتار هفتم: سیاست اقتصادی

 • گفتار هشتم: هنر و فرهنگ

 • گفتار نهم: روابط خارجی ایران در زمان صفویه

 • گفتار دهم: علل انقراض صفویه

 • گفتار یازدهم: چگونگی تأسیس سلسله افشار

 • گفتار دوازدهم: چگونگی تأسیس سلسله زند

 • گفتار سیزدهم: نظری به اوضاع اجتماعی و اقتصادی اروپا در دوره افشاریان و زندیان

 • گفتار چهارهم: چگونگی تأسیس سلسله قاجار

 • گفتار پانزدهم: جنگهای روس و ایران

 • گفتار شانزدهم: نفوذ استعماری دولتهای روسیه و انگلیس

 • گفتار هفدهم: نظام اداری "کشوری و لشکری"

 • گفتار هجدهم: انقلاب مشروطیت و علل آن

 • گفتار نوززدهم: قانون اساسی ایران و اهمیت آن

 • گفتار بیستم: تحول در وضع اداری و اجتماعی و اقتصادی ایران، بعد از استقرار مشروطیت

 • گفتار بیست و یکم: نظری به اوضاع کشورهای بزرگ جهان و جنگ جهانی اول و تأثیرات آن در ایران

 • گفتار بیست و دوم: پیشرفتهای علمی و فکری و صنعتی کشورهای غربی و تأثیرات آن در ایران

 • گفتار بیست و سوم: اوضاع سیاسی ایران

 • گفتار بیست و چهارم: تلاش و کوشش رضاشاه کبیر در راه بنیانگذاری و حفظ استقلال و عظمت ایران

 • گفتار بیست و پنجم: روابط خارجی ایران در عصر رضاشاه کبیر

 • گفتار بیست و ششم: نظری به اوضاع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جهان قبل از جنگ جهانی دوم

 • گفتار بیست و هفتم: جنگ جهانی دوم و تأثیر آن در ایران

 • گفتار بیست و هشتم: محمدرضاشاه پهلوی "آریامهر" شاهنشاه ایران

 • گفتار بیست و نهم: اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران در دوره اول سلطنت شاهنشاه آریامهر

 • گفتار سی ام: اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ایران از امرداد 2512 تا بهمن 2521

 • گفتار سی و یکم: اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ایران از انقلاب شاه و ملت تا کنون

 • گفتار سی و دوم: بررسی تحلیلی اصول انقلاب و تأثیرات آن در اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران

 • گفتار سی و سوم: روابط ایران با کشورهای همسایه و کشورهای بزرگ جهان بعد از انقلاب

 • گفتار سی و چهارم: حاکمیت مطلق ملی بر منابع نفت

 • گفتار سی و پنجم: حزب رستاخیز ملت ایران

 • بازگشت به فهرست
  راهنما
  دریافت فایل آکروبات
  دریافت نسخه قابل چاپ با وضوح بالا
  مجموعه صفحات زیپ شده
  مرور آنلاین با فرمت فلش و اچ تی ام ال