صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو پارس

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو پارس - نوار شماره 101 - کنسرت عهدیه (3)دوتا عاشقعهدیه
 مرحبا"
 خسته"
 دو دلدار"
 چراغ بندر"
 بی تو هرگز"
 فریب"
 حسودیم میشه"
 همش غم"
 چلچله"
 کیمیا"
 بی کلامندارد
 
 استریو پارس - نوار شماره 103 - روحپرور و قادریزنعباس قادری
 ای خدامریم روحپرور
 حرف نگفتهعباس قادری
 فاصلهمریم روحپرور
 دست بی نمکعباس قادری
 سنگعباس قادری
 قسم و گریهمریم روحپرور
 نمیخوامعباس قادری
 چه انتظاری داریمریم روحپرور
 محبتعباس قادری