王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ اشک سرخ    ◯   آواز نازی افشار    ◯   آهنگها

در صفحه های گرامافون:

   ◯   هارمونی - نازی افشار: «اشک سرخ» و «کوچه گرد»

 

در نوارهای کاست:

   ◯   استریو ناز - نوار شماره ١٨۶

 

王様万歳