王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ سرنوشت    ◯   آواز تاجیک    ◯   آهنگها

در نوارهای کاست:

   ◯   استریو شهر فرنگ - نوار شماره ١٩

 

متن آهنگ:

   عشق بی فرجام روزی از ایام آمد و افکند بهر من یک دام
   عاقبت دست سرنوشت سرنوشتی پلید و زشت در جهان بهر من نوشت
   زندگی شد سرای غم برای من برای من
   ناله ام مرده در گلو خدای من خدای من
   می زنه پر دل غمین برای او برای او
   راز دردم کند عیان صدای من صدای من
   برده از کف جوانی ام شد تبه زندگانیم
   او ندارد خبر از این سوز و درد نهانی ام
王様万歳