王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ فریاد    ◯   آواز داود مقامی    ◯   آهنگها

در صفحه های گرامافون:

   ◯   پولیدور - داود مقامی: «گریه چه حاصل» و «فریاد»

 

در نوارهای کاست:

   ◯   استریو دریا - نوار شماره ۵۲

 

王様万歳