王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ دیگر نمی آیم    ◯   آواز مرضیه    ◯   آهنگها

متن آهنگ:

   تو ای مرغ شبگرد به من نگری کنی منع مستان ز بیخبری
   من بی خبر را به خود بگذار که امشب به مستی کنم سپری
   بشد دل ز دستم چو مجنون مستم چه بودم چه هستم نمی دانم
   کجا بودم و کی که داده مرا می چرا از چه مستم نمی دانم
   تب آلوده شامی سیه دارم نه مستم نه خوابم نه بیدارم
   نه از می خرابم نه هشیارم دل آزرده ای بس دل آزارم
   شکستی تو یارا دل زارم
   پناهم تو بودی که راهم ندادی به دامان مهرت پناهم ندادی
   به کوی تو دیگر نمی آیم به موی تو دیگر نمی نایم
   جهان و جوانی فدای تو کردم فدای فسون و جفای تو کردم
   گناه تو دیگر نمی بخشم تو را ای فسونگر نمی بخشم
王様万歳