王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
استریو چنگ    ◯   نوار شماره ۱۴۶ - آغاسی (۴)    ◯   آهنگها
  ———  روی یک  ———  
سودابه  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
حاجی فیروز  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
ننه نعمت  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
نشکن نشکن  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
خطا  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
غم  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
با تو قهرم  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
  ———  روی دو  ———  
میخونه چی  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
گوش بزنگ  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
خدا رو خوش نمیاد  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
خیلی هم ممنون  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
اخماتو واکن  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
دل آزاد  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
ستاره  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
王様万歳