王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
استریو چنگ    ◯   نوار شماره ١۵٧ - آغاسی (۵)    ◯   آهنگها
  ———  روی یک  ———  
بت پرست  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
نمیدونم  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
سر پل دزفول  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
افسانه  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
دختر بلا  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
جومه نارنجی  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
  ———  روی دو  ———  
قلب بی آرام  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
شراره غم  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
نامه  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
آخرین نگاه  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
لب کارون  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
مرو با دیگری  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
王様万歳