王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
شاپرک    ◯   نوار شماره ٢۶٢ - علی نظری    ◯   آهنگها
  ———  روی یک  ———  
وفای زن  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  علی نظری
نمی دانی که می دانم  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  علی نظری
خوشگله  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  علی نظری
یارب  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  علی نظری
رفتم و رفتم و رفتم  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  علی نظری
  ———  روی دو  ———  
دلم میخواد  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  علی نظری
بیا برقصیم  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  علی نظری
لیلا  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  علی نظری
برگرد  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  علی نظری
دلم شکست  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  علی نظری
王様万歳