王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
استریو بی تار    ◯   نوار شماره ۲۹۰ - آلبوم آغاسی    ◯   آهنگها
  ———  روی یک  ———  
ننه نعمت  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
نشکن نشکن  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
ستاره  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
دل آزاد  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
غم  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
شوشتری  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
جدایی  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
  ———  روی دو  ———  
دختر سیاه  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
جومه نارنجی  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
مرو با دیگری  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
شب کارون  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
قلب بی آرام  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
بت پرست  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
سر پل دزفول  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  آغاسی
王様万歳